Устав

УСТАВ НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ „БЕБЕ И ДЕТЕ”

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1. Сдружение с нестопанска цел „БЕБЕ И ДЕТЕ”, наричано от тук нататък в настоящия Устав само СДРУЖЕНИЕТО, е самостоятелно юридическо лице. На английски език името на сдружението се изписва по следният начин: BABY AND CHILD ASSOCIATION.

Чл.2. Сдружението е неправителствена, неполитическа и нерелигиозна организация на юридически и физически лица с основен предмет на дейност:
1. Детска безопасност и предотвратяване на насилието над бебета и деца;

 1. Информиране и обучение на настоящите, бъдещи и приемни родители, медиците, педагозите, социалните работници и професионалистите от сферата за работа с деца, обучаващите се и гражданите в неравностойно положение, от ромски произход и икономически маргинализирани общности;
 2. Информиране за най-съвременните, ефективни и практични методи и техники на педиатрията, психологията и педагогиката за отглеждане, възпитание и обучение на бебета и деца.

Чл.3. Сдружението е организация, учредена за осъществяване на дейност в обществена полза и не може да се преобразува в сдружение в частна полза.

Чл.4. Седалището и адресът на управление на сдружението е гр. София п.к. 1463, ул. Гургулят 33, ап. 15

Чл.5. Сдружението притежава свой печат и банкова сметка.

Чл.6. Сдружението не е ограничено със срок или прекратително условие.

ЦЕЛИ И СРЕДСТВА

Чл.7. Сдружението осъществява своята дейност за постигане на следните цели:

 1. да подпомага детската безопасност и предотвратяването на насилието над бебета и деца
 2. да разпространява и популяризира най-съвременните, ефективни и практични методи и техники на педиатрията, педагогиката и психологията за отглеждане, възпитание и обучение на бебета и деца;
 3. да информира относно проблемите на бъдещото и настоящото родителство и да повдига тези проблеми в обществения дебат;
 4. да създава и участва в диалог с институциите във връзка с проблемите на бременността, раждането, кърменето, отглеждането, възпитанието, комуникацията и обучението на децата в България включително и деца в неравностойно положение от ромски произход и от икономически маргинализирани групи и други;
 5. да подпомага подобряването на законодателството посредством участие в изготвяне и провеждане на изследвания, анализи, независими експертни оценки и предложения за изменения в нормативните актове, свързани със социалната и здравната и образователната политика на държавата;
 6. да осъществява връзка между гражданското общество, институциите в страната, неправителствените организации и частния сектор по отношение на проблемите, свързани с бременността, раждането, кърменето, отглеждането, възпитанието, комуникацията и обучението на децата в България включително на децата в неравностойно положение от ромски произход и от икономически маргинализирани групи и други;
 7. да провежда лекции, обучения, семинари, ателиета, симпозиуми, изложби, пленери и др. форми за деца, младежи, студенти, настоящи, бъдещи или приемни родители и други обучаващи се или работещи професионалисти в сферата за работа с деца, включително и граждани в неравностойно положение, от ромски произход и икономически маргинализирани общности;
 8. да подпомага навлизането в здравната, социалната и образователната система на допълнителни обучения за практикуващите работници от медицинските и професионалните сфери за работа с деца и да сертифицира обучители за преподаване на най-добри методи и практики на съвременната педиатрия,  педагогика и психология;
 9. да извършва разностранна подкрепа на бъдещите, настоящи и приемни родители, децата, младежите, студентите, обучаващите се и практикуващите професионалисти от сферата за работа с деца и чрез други дейности и представителства и подпомагащи предотвратяването на насилието над бебета и деца.

Чл.8. За осъществяване на своите цели сдружението използва следните средства:

 1. обединяване на професионалните, материални и финансови ресурси на членовете си;
 2. представителство на членовете и защита интересите им пред държавни и местни органи и организации, обществени организации и други юридически и физически лица;
 3. съдействие на членовете при намиране на източници за финансиране и при осъществяване на контакти с финансиращите организации;
 4. провеждане на специализирани курсове и обучения;
 5. организиране и провеждане на семинари, работни срещи и конференции;
 6. взаимодейстие и стимулиране на обмяната на опит и добри практики между членовете на сдружението и с организации със сходни цели в страната и чужбина;
 7. осъществяване на посредничество и подпомагане разширяването и развитието на контактите на членовете на сдружението и на лицата, развиващи бизнес в страната и чужбина;
 8. популяризиране целите на сдружението чрез издания, публикации, рекламни дейности;
 9. изготвяне на становища, препоръки и предложения по действащи нормативни актове, отнасящи се до дейността на членовете на сдружението;
 10. разработване и предоставяне на държавните и общински органи предложения, анализи, експертизи и др., които се отнасят до дейността на членовете на сдружението;
 11. съдействие за доброволно уреждане на възникнали спорове между членовете си, чрез процесите на медиацията;
 12. съдействие на членовете на сдружението при съдебни спорове, с оглед защита на техните законни интереси;
 13. организиране и финансиране на други позволени от закона дейности, свързани с целите на сдружението.

Чл.9. Дейността на сдружението се осъществява при стриктно спазване на Конституцията и законите на Република България.

Чл.10. Сдружението може да извършва допълнителна стопанска дейност. Предмет на допълнителната стопанска дейност на Сдружението е:

 1. научно-изследователска дейност.
 2. предоставяне на консултации, извършване на изследвания, анализи и експертни оценки, свързани с целта на Сдружението
 3. изработване, публикация и разпространение на материали, рекламна и издателска дейност, спомагащи за постигане на целта на Сдружението
 4. организация на платени обучения, семинари, конференции и други събития и форми, подпомагащи постигане на целите на Сдружението

Допълнителната стопанска дейност се подчинява на условията и реда, предвидени в нормативните актове, които регламентират тази дейност.

Приходите от допълнителната стопанска дейност се ползват само за постигането на идеалните цели и за осъществяването на свързаните с целите задачи на Сдружението.

Чл.11. Сдружението не разпределя печалба от стопанска дейност.

ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСИРАНЕ

Чл.12. Имуществото на сдружението се формира от:

 1. встъпителен и годишен членски внос, определен по размер от Общото събрание;
 2. дарения, завещания и спонсотрства в полза на сдружението от физически и юридически лица във вид на вещи и права върху вещи, пари, ценни книжа, обекти на интелектуална собственост, вземания и други права в зависимост от действуващите нормативни актове;
 3. приходи от допълнитела стопанска дейност в размките на целите на сдружението;
 4. доходи и граждански плодове от имуществото, образувано съгласно предходните точки;
 5. изпълнение и/или участие в проекти;
 6. финансиране от държавата;
 7. други приходоизточници, позволени от закона.

Чл.13. Дейността на сдружението се финансира от приходите, определени в чл.12. от Устава. Приходите на сдружението могат да се ползват само за постигане на посочените в устава цели.

Чл.14. Начинът на изразходване на средствата на сдружението се определя от Управителния съвет с мнозинство 2/3 от членовете му.

Чл.15. Управлението и разпореждането с банковите сметки на сдружението се извършва от Председателя на Управителния съвет или Заместник – председателя, заедно и поотделно.

Чл.16. По решение на Общото събрание на сдружението от имуществото му могат да се обособяват целеви фондове.

Чл.17. Имуществото на сдружението се влага по решение на Управителния съвет в банкови депозити, ценни книжа, движими вещи или по друг подходящ начин. Вложенията трябва да бъдат сигурни и да гарантират запазването и увеличаването на имуществото, като едновременно с това се държи сметка за нестопанската цел на сдружението.

Чл.18. За постигане на целите си и за съхраняване и увеличаване на имуществото си, сдружението може да извършва в страната и чужбина сделки, включително и да придобива и отчуждава недвижими и движими вещи, вечни права, ценни книжа, права върху интелектуалната собственост.

Чл.19. Сдружението може да учредява и да участва в търговски дружества в страната и чужбина с оглед реализиране на целите си или с оглед набирането на средства за осъществяване на дейността си.

Чл.20. Сдружението не може да участва в събирателни и в командитни дружества като неограничено отговорен съдружник.

ЧЛЕНСТВО, ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Чл.21. Членството в сдружението е доброволно.

Чл.22. (1) Членовете на сдружението могат да бъдат дееспособни български и чуждестранни физически и юридически лица, които желаят да помагат за развитието на сдружението, приемат неговия Устав и заплащат членския си внос.

(2) Членовете на Сдружението, които уронват авторитета му, нарушават Устава, не плащат редовно членския си внос или системно не участват в дейността на Сдружението могат да бъдат изключени от него с решение на УС. Това решение може да се обжалва пред Общото събрание.

(3) В Сдружението могат да се приемат и асоциирани участници, специални и почетни членове. Те могат да бъдат физически или юридически лица и имат право: 1. Да участват в дейността на Сдружението и да присъстват на заседанията на Общото събрание с право на мнение, но без право на глас при вземането на решения; 2. Да бъдат информирани за дейността на Сдружението. Критериите за избора, правата и задълженията и изключването на асоциирани участници, специални и почетни членове, са подробно описани в Правилника за Прилагане на Устава на Сдружението.

Чл.23. Членовете и асоциираните членове на сдружението запазват своята юридическа и икономическа самостоятелност.

Чл.24. Членовете и асоциираните участници на Сдружението се приемат от Управителния съвет /УС/, въз основа на писмена молба, подадена до УС, който се произнася с решение на първото свое заседание. Критериите за придобиване на членство са подробно описани в Правилника за прилагане на Устава на Сдружението.

Чл.25. УС може да откаже приемането на нов член или асоцииран участник, ако не отговаря на изискванията за членство, определени в чл. 22 от Устава. По молба на кандидата заявлението за членство или асоциирано членство може да бъде преразгледано на следващото Общо събрание на Сдружението, Решението на ОС относно членството или асоциираното членство е окончателно.

Чл.26. Всеки член на сдружението има право:

 1. да участва в дейността на сдружението;
 2. да избира и да бъде избиран в органите на сдружението;
 3. да прави предложения, да отправя искания, препоръки и други;
 4. да бъде информиран за дейността на сдружението;
 5. да се ползва от резултатите от дейността и от защитата на сдружението при осъществяване на дейност, свързвана с целите и в рамките на устава на сдружението.

Чл.27. Всеки член или асоцииран член на сдружението е длъжен:

 1. да съдейства за осъществяване на целите на сдружението;
 2. да спазва устава;
 3. да изпълнява решенията на органите на сдружението;
 4. да внася определения от Общото събрание членски внос и допълнителни имуществени и/или парични вноски;
 5. да предоставя на сдружението в срок информацията, необходима за изпълнение на неговите цели и задачи, както и на взетите решения;
 6. да пази авторитета и доброто име на сдружението.
 7. да изгражда авторитета на сдружението и да не извършват действия и  бездействия, които противоречат на целите му и го злепоставят.

Чл.28. Членството или асоциираното членство се прекратява:

 1. по собствено желание, чрез подаване на писмено заявление до Управителния съвет. В този случай, членството се прекратява след решение на Общото събрание от датата на подаване на заявлението.
 2. при смърт или поставяне на пълно запрещение на физическото лице;
 3. с прекратяване или ликвидация на дейността на юридическото лице – член на сдружението;
 4. ако членът престане да отговаря на критериите за членство при наличие на хипотезата на чл. 22 или неспазване на Устава на Сдружението;
 5.  с изключване при отпадане, поради закъснение на плащането на членски внос повече от три месеца, констатирано от Управителния съвет въз основа на водената счетоводна отчетност.

Чл.29. Член или асоцииран член на сдружението може да бъде изключен в случай на:

 1. системни, груби нарушения на Устава;
 2. злоупотреба с финансовите средства на сдружението с цел незаконно присвояване или отклонение на финансовите средства не по предназначение;
 3. при използване на името на сдружението за осъществяване на цели, противоречащи на тези на устава;
 4. при неспазване решенията на органите на сдружението.
 5. системно неучастие в дейността на Сдружението.

Чл.30. Членът или асоциираният член може да бъде изключен, след като е бил поканен в 7-дневен срок да изясни писмено пред Управителния съвет обстоятелствата, станали причина за изключването.

Чл.31. Решението за прекратяване на членството или асоциираното членство, включително и за изключване на членове, се взема от Общото събрание по предложение на Управителния съвет. При необходимост и по решение на Управителния съвет, изключвания член се лишава от право да упражнява членските си права до вземане на решение от Общото събрание.

Чл.32. При прекратяване на членството или асоциираното членство, имуществените вноски и дарения остават в полза на сдружението.

Чл.33. За задълженията на сдружението, членът или асоциираният член отговаря до размера на направените от него имуществени вноски, предвидени с устава и приетите въз основа на него решения на Общото събрание.

ОРГАНИ, УПРАВЛЕНИЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО НА СДРУЖЕНИЕТО

Чл.34. На основание чл.24 от ЗЮЛНЦ, се определят следните органи на управление на сдружението:

 • Общо събрание (ОС);
 • Управителен съвет (УС);
 • Председател на УС
 • Заместник – председател на УС.

ОБЩО СЪБРАНИЕ

Чл.35. Общото събрание е върховен орган на сдружението. В него участват всички членове на сдружението.

Чл.36. Общото събрание се свиква най-малко един път годишно в седалището на сдружението от Управителния съвет или по искане на 1/3 от членовете на сдружението.

Чл.37. Общото събрание се свиква чрез писмена покана, която се публикува на интернет страницата на Сдружението и се изпраща до всеки от членовете на Сдружението, на електронния или административния им адрес най-малко 10 дни преди посочената дата или чрез обнародване на обява в Държавен вестник най-малко 10 дни преди насрочената дата. Обявата или поканата трябва да съдържа дневния ред, датата, часа и мястото за провеждане и по чия инициатива се свиква.

Чл.38. Общото събрание е редовно, ако на него присъстват или са представени повече от 1/3 от всички членове на сдружението. При липса на кворум, събранието се отлага за един час и след изтичането му се счита за редовно, независимо от броя на явилите се членове.

Чл.39. (1) Участието в Общото събрание е лично. (2) Едно лице може да представлява не повече от трима членове на ОС въз основа на писмено пълномощно. Преупълномощаване не се допуска.

Чл.40. Решенията на Общото събрание се вземат с мнозинство от присъстващите на събранието членове, освен ако законът или този устав предвиждат друго. Всеки член има право на един глас.

Чл.41. Гласуването е явно. Членовете на Управителния съвет се избират с тайно гласуване.

Чл.42. По въпроси, които не са били предварително вписани в дневния ред и надлежно

оповестени, не могат да се вземат решения.

Чл.43. Общото събрание:

 1. приема, изменя и допълва Устава
 2. приема други вътрешни актове;
 3. избира и освобождава членовете на Управителния съвет, Председателя на УС и Заместник – председателя на УС;
 4. приема и изключва членовете или асоциираните членове на сдружението;
 5. взема решение относно преобразуване или прекратяване на сдружението;
 6. приема основни насоки и програма за дейността на сдружението;
 7. приема бюджета на сдружението;
 8. взема решения относно дължимостта, размера на членския внос и сроковете за внасянето му;
 9. приема доклада за дейността на сдружението, изготвен от Управителния съвет, и освобождава Управителния съвет от отговорност за отчетната година;
  10. отменя решенията на органите на сдружението, които противоречат на закона, устава или други вътрешни актове, регламентиращи дейността на сдружението;
  11. взема решение за назначаване на контрольор – лицензиран експерт-счетоводител, който да извърши проверка на дейността на сдружението;
  12. взема и други решения, предвидени в закона или в устава.

Чл. 44. Правата по чл. 43, т.1, 3, 5, 7, 9, 10 и 11 не могат да се възлагат на други органи на сдружението.

Чл. 45. Решенията на Общото събрание се вземат с обикновено мнозинство от присъстващите членове. Решенията по т.1, 5 и 6 се вземат с мнозинство 2/3 от присъстващите на събранието членове.

Чл. 46. Решенията на Общото събрание са задължителни за другите органи на сдружението и за неговите членове. Решенията на Общото събрание подлежат на съдебен контрол относно тяхната законосъобразност и съответствие с устава.

Чл. 47. За заседанията на Общото събрание се водят протоколи, които се съхраняват в седалището на сдружението.

Чл. 48. Протоколите от Общото събрание се подписват от председателя и секретаря на събранието, които носят отговорност за верността на съдържанието им. Към протоколите се прилага списък на присъстващите лица с подписите им, както и документите, свързани със свикването и провеждането на Общото събрание.

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

Чл. 49. Управителният съвет се състои най-малко от три лица, избрани между членовете на сдружението. Точният им брой се определя с конкретно решение на Общото събрание.

Чл. 50. Членовете на Управителния съвет се избират от Общото събрание с тайно гласуване с обикновено мнозинство от присъстващите за срок от 5 (пет) години.

Чл. 51. Управителният съвет провежда заседанията си най-малко веднъж на шест месеца и се свиква от Председателя или по искане на всеки член на Управителния съвет. Същите са редовни, ако на тях присъстват повече от половината от членовете на УС.

Чл. 52. Управителния съвет:

 1. представлява сдружението чрез Председателя си, а в случай на изрично решение при спешна необходимост – и чрез други свои членове;
 2. ръководи текущата дейност на сдружението;
 3. организира изпълнението на решенията на Общото събрание и отчита дейността на сдружението пред него;
 4. предлага планове и програма за дейността на сдружението;
 5. предлага на Общото събрание бюджета, организационната и управленска структура на сдружението;
 6. определя реда за назначаване и освобождаване на персонала и други вътрешни правила на сдружението;
 7. осъществява връзката и координацията с други сродни организации в страната и чужбина;
 8. формира помощни органи на сдружението /работни групи, експертни съвети и др./;
 9. изготвя отчета на сдружението за дейността и изпълнението на бюджета;
 10. взема решение за участие в други организации;
 11. извършва други дейности, които не са от изричната компетентност на Общото събрание на сдружението.

Чл. 53. Председателят:

 1. представлява сдружението пред трети лица;
 2. организира изпълнението на решенията на Управителния съвет;
 3. сключва всякакви договори, свързани с текущата дейност на сдружението;
 4. докладва незабавно на Управителния съвет за съществени обстоятелства, касаещи дейността на сдружението;
 5. следи за законосъобразното свикване на Общото събрание, както и уведомява писмено членовете на организацията най-малко 10 дни предварително за предстоящото събрание;
 6. отчита дейността на Управителния съвет пред Общото събрание на сдружението;
 7. управлява и се разпорежда с банковите сметки и с движимото имущество на сдружението, а с недвижимото – след решение на Обшото събрание;
 8. ръководи заседанията на Управителния съвет.

Чл.54. Заместник – председателят на Сдружението:

 1. Заместник – председателят на Сдружението се избира от ОС на Сдружението измежду всички членове на Сдружението с мандат от 5 години, като няма ограничение за преизбирането му. Заместник-председателят на Сдружението е и член на УС.
 2. Той/тя подпомага изпълнението на задълженията на Председателя на Сдружението и го замества в случаите, когато същия отсъства или е възпрепятстван.

ДОКУМЕНТИ НА СДРУЖЕНИЕТО

Чл.55. Официалните документи на сдружението при встъпване в правоотношения с трети лица се подписват от Председателя или от упълномощен член на Управителния съвет и се подпечатват с печата на сдружението. Те следва да съдържат наименованието, седалището, адреса, данните за регистрацията на сдружението, ЕИК.

Чл.56. Документите, свързани с управлението и разпореждането с банковите сметки на сдружението, се подписват от Председателя на Управителния съвет и се подпечатват.

ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл.57. Прекратяване дейността на сдружението става:

 1. с решение на Общото събрание, взето с мнозинство 2/3 от всички членове на сдружението;
 2. по решение на съда в предвидените от закона случаи.

Чл.58. Ликвидацията се извършва по предвидения от закона ред.

ПУБЛИЧНОСТ И ДЕЙНОСТ НА СДРУЖЕНИЕТО

Чл. 59. /1/ Сдружението изготвя доклад за дейността си веднъж годишно, който трябва да съдържа данни относно:

 1. съществените дейности, изразходваните за тях средства, връзката им с целите и програмите на организацията и постигнатите резултати;
 2. размера на безвъзмездно полученото имущество и приходите от другите дейности за набиране на средства;
 3. вида, размера, стойността и целите на получените и предоставени дарения, както и данни за дарителите;
 4. финансовия резултат.

/2/ Годишният доклад за дейността и финансовият отчет на сдружението се представят на хартиен и електронен носител. Те са публични и се публикуват в бюлетина и интернет страницата на централния регистър.

/3/ Годишните финансови отчети на сдружението подлежат на независим финансов одит при условията на Закона за счетоводството. В случаите когато законът изисква осъществяването на задължителен независим одит, регистрираните одитори се определят от Общото събрание. Когато Общото събрание не е избрало регистриран одитор до изтичане на календарната година, той се назначава от Управителния съвет.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.60. За неуредени в настоящия Устав въпроси и отношения се прилагат разпоредбите на ЗЮЛНЦ, други разпоредби в законодателството на Република България относно Сдруженията с нестопанска цел.

Чл.61. Настоящият устав се прие единодушно от всички присътвали членове на ОС събрание на Сдружение с нестопанска цел „БЕБЕ И ДЕТЕ”, проведено на 06.07.2016 г., в гр София, в уверение на което същите са положили своя подпис под този Устав.

Ч Л Е Н О В Е  НА  ОС:

Ако намирате тази публикация за интересна и полезна, моля, споделете я с приятели. Нека стигне до повече хора, които имат нужда от нея. Благодарим ви!