Годишен отчет 2016

ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА 2016 Г. НА СДРУЖЕНИЕ „БЕБЕ И ДЕТЕ”, ИЗГОТВЕН В СЪОТВЕТСТВИЕ С РАЗПОРЕДБИТЕ НА ЧЛ. 38 И ЧЛ. 40 НА ЗЮЛНЦ

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СДРУЖЕНИЕТО

История

Сдружение „Бебе и дете” е юридическо лице с нестопанска цел, което осъществява своята дейност в обществена полза съгласно българското законодателство. Регистрирано е през 2013 г. с дело № 165/2013г. в Софийски градски съд.

Адрес на управление, адрес за кореспонденция и интернет страница

Адресът на управление на сдружението е София 1463, ул. „Гургулят” № 33, ет.5
Адресът за кореспонденция е София 1463, ул. „Гургулят” № 33, ет.5
Интернет страницата на сдружението е: www.bebe-dete.com,
Фейсбук страница: https://www.facebook.com/DetskaBezopasnost

Основни цели, предмет на дейност, бенефициенти

Нашата цел е да постигнем дълбоки социални промени при отглеждането и възпитанието на децата в България, спазването на човешките им права и повишаване на тяхната безопасност. Предмет на дейност: да подпомага детската безопасност и предотвратяването на насилието над бебета и деца; да разпространява и популяризира най-съвременните, ефективни и практични методи и техники на педиатрията, педагогиката и психологията за отглеждане, възпитание и обучение на бебета и деца; да информира относно проблемите на бъдещото и настоящото родителство и да повдига тези проблеми в обществения дебат; да създава и участва в диалог с институциите във връзка с проблемите на бременността, раждането, кърменето, отглеждането, възпитанието, комуникацията и обучението на децата в България включително и деца в неравностойно положение от ромски произход и от икономически маргинализирани групи и други; да подпомага подобряването на законодателството посредством участие в изготвяне и провеждане на изследвания, анализи, независими експертни оценки и предложения за изменения в нормативните актове, свързани със социалната и здравната и образователната политика на държавата; да осъществява връзка между гражданското общество, институциите в страната, неправителствените организации и частния сектор по отношение на проблемите, свързани с бременността, раждането, кърменето, отглеждането, възпитанието, комуникацията и обучението на децата в България включително на децата в неравностойно положение от ромски произход и от икономически маргинализирани групи и други; да провежда лекции, обучения, семинари, ателиета, симпозиуми, изложби, пленери и др. форми за деца, младежи, студенти, настоящи, бъдещи или приемни родители и други обучаващи се или работещи професионалисти в сферата за работа с деца, включително и граждани в неравностойно положение, от ромски произход и икономически маргинализирани общности; да подпомага навлизането в здравната, социалната и образователната система на допълнителни обучения за практикуващите работници от медицинските и професионалните сфери за работа с деца и да сертифицира обучители за преподаване на най-добри методи и практики на съвременната педиатрия,  педагогика и психология; да извършва разностранна подкрепа на бъдещите, настоящи и приемни родители, децата, младежите, студентите, обучаващите се и практикуващите професионалисти от сферата за работа с деца и чрез други дейности и представителства и подпомагащи предотвратяването на насилието над бебета и деца.

Основните бенефициенти и ползватели от работата на сдружение „Бебе и дете” са децата в България, включително децата в риск или неравностойно положение, от ромски произход и от икономически маргинализирани групи и техните родители, както и специалистите, студентите и обучаващите се в сферите за работа с деца: педиатри, неонаталози, акушерки, педагози, психолози, логопеди, рехабилитатори, социални работници, полицаи, пожарникари, приемни родители, консултанти по кърмене или подготовка за раждане, дули, водещи класове за родители, физиотерапевти, и др., Стремим се също да информираме като цяло гражданското общество, институциите и представителите на частния сектор в България. Наши сподвижници са членовете и служителите на сдружението, хора, които се идентифицират с целите на сдружението и подпомагат с доброволен труд дейностите на сдружението, други асоциации или работещи в сферата на безопасността на децата, позитивното родителство, предотвратяване на насилието, репродуктивното здраве и здравословната семейна и обкръжаваща среда, равнопоставеността на половете и спазването на човешките права, предотвратяване на нараняванията и смъртността сред децата, уязвимите и икономически маргинализирани групи и роми както и организациите работещи за развитие на педиатричната и превантивната медицина, педагогиката и психологията.

Органи на управление

Основните органи за управление са Общо събрание и Управителен съвет. Повече информация за органите за управление може да се намери в Устава на Сдружение “Бебе и дете”, публикуван на сайта на сдружението: www.bebe-dete.com

Общо събрание

Общото събрание е върховен орган на Сдружението и се състои от всички негови членове. Членовете участват лично или чрез пълномощник, представляващ не повече от едно лице. Общото събрание се провежда най-малко веднъж в годината – редовно Общо събрание. Всеки член на Сдружението има право на един глас в ОС.

Управителен съвет

Управителният съвет (УС) е управителният орган на Сдружението. Управителният съвет е в състав от 3 членове, които се избират от Общото събрание за срок от три години. За членове на УС могат да бъдат избирани само членове на Сдружението, които са с продължителност на членството най-малко 3 месеца към датата на кандидатиране. Членовете на УС към момента са: Верника де Буур (Председател на УС и официален представител на сдружението), Лидия Талатинова (зам. председател на УС) и Йелмър де Буур (член на УС) .

  1. ПРЕГЛЕД НА ДЕЙНОСТТА ПРЕЗ 2016г.

През 2016г. сдружение „Бебе и дете” организира и участва в редица дейности.

2.1. Собствени инициативи

Сдружение „Бебе и дете” е млада организация, основана на 15 април 2013 г. и нашият основополагащ проект е „Най-щастливото дете в България” насочен към предотвратяване на насилието над деца. По време на първата фаза от проекта ние осъществихме над 35 партньорства с други организации работещи в сферата на детското здраве, образование и правата на детето, над 20 медийни партньорства и екип от над 20 доброволци и други сподвижници, идентифициращи се с основните цели на сдружението. По време на осъществяване на проекта от април 2012 до декември 2016 г., ние достигнахме до около 1,2 милион българи, чрез телевизионни и радио предавания, печатни медии, интернет и участието в различни инициативи и успяхме да стартираме обществена дискусия относно превенцията на насилието над деца в България (http://www.bebe-dete.com/Pages/media_centar.aspx).

Проекти

През 2015г., спечелихме и до март, 2016г. реализирахме проект към Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г. www.ngogrants.bg:

Тематична област: Демокрация, права на човека и добро управление;

Проект: „Развитие, грижа, общуване и права на детето по време на бременност, детска и юношеска възраст – съвременни подходи и приложения в ежедневния живот.“, с партньори фондация „Същност“ и фондация „Бащинство“.

На 10-11 Октомври, 2015г., в Интер Експо  Център проведохме двудневен практически семинар, който адресира всички етапи от развитието на едно дете още от утробата до тийнейджърските му години, по един практически и занимателен начин:

http://Facebook.com/DetskaBezopasnost

http://www.bebe-dete.com/proekti/bebe-dete-teen

  • Участниците в семинара (351 човека), родители и специалисти (педиатри, акушерки, мед. сестри, педагози, психолози, и др.), повишиха информираността и уменията си и постигнахме измерима промяна в техните нагласи. Родителите вероятно ще споделят и демонстрират наученото с останалите членове на семейството си и тяхната по-широка общност, като така ще достигнем допълнително до още 1000 родители и професионалисти от сферата за работа с деца и младежи.
  • По време на проекта проведохме изследване на нагласите на гражданите, относно развитието, грижата, общуването и правата на детето, сред 910 респондента, от които 65% родители и 35% специалисти или обучаващи се в сферата за работа с деца. Анкетата като цяло показа високо ниво на информираност по темите с позитивното родителство, но недостатъчна информираност, относно правата на децата. За повече информация​: http://www.bebe-dete.com/Pages/Research-bebe-dete-teen.aspx
  • Представихме резултатите от изследването и промяната в нагласите след провеждането на семинара по време на дискусия „Как да достигнем до родителите и специалистите, които търсят по-пасивно информация за отглеждането и възпитанието на децата в България” и прес-конференция. Публикувахме резултатите в интернет. Доклада беше разпространен по имейл до партньорите по проекта, медиите, НПО организации в сферата за работа с деца, ДАЗД, МЗ, МОН и МТСП.

Проектът беше успешен, тъй като успяхме да постигнем измерима промяна в нагласите на участниците в семинара и да повишим информираността и уменията им с над 10%.

Уебстраницата на проекта бе посетена 56 394 пъти, за периода 01.08-31.12.2015г. Информация за събитието във Фейсбук е достигнала до 80 000  души, 141 – заинтересовани посетители, 754 – души потвърдили присъствие за семинара, Фейсбук страницата на сдружението увеличи феновете си на 510 човека и проведохме представително изследване сред 910 респондента. Реализирахме над 30 медийни партньорства и индиректно, посланията на семинара достигнаха до над 100 000 души, които имаха възможността да обновят гледната си точка. На 02.03.2016г. проектът завърши, но материалите продължават да се разпространяват.

  1. През май, 2016г. подготвихме и подадохме проект в конкурс ПРОМЯНАТА на фондация Reach for Change за създаването на „Къща по Безопасност” за обучения на родители и специалисти за предотвратяване на нараняванията, злополуките и смъртните случаи сред децата и спазване на човешките им права. Това ще бъде център за подкрепа и обучение на родители по време на бременността, детството и младежките години и обучение и сертифициране на специалисти от сферата за работа с деца. „Безопасност и закрила за родителите, бебетата и децата в семейството“ в двустранно сътрудничество с „Къщата по безопасност в Исландия“.
  2. Изграждане на капацитет за НПО: „Безопасност и закрила за родителите, бебетата и децата в семейството“ в двустранно сътрудничество с „Къщата по безопасност в Исландия“ и с партньори Алианс на Българските Акушерки, в трети конкурс, октомври, 2014г. Спечелихме финансиране за посещение на партньорите ни в Исландия. Проведохме срещи в гр. Рейкявик, Исландия и изготвихме съвместно проектопредложение.

2.2. Участие в други инициативи

  „Зелената градинка” в детска градина и начално училище „проф. Николай Райнов” и открити класни стаи за всички“ на сдружение „Училище за нашите деца“, проектов мениджмънт и партньорство.

Проектът включвa изграждане на образователна био градина в двора на училището, където заедно с децата, педагозите и родителите се отглеждат зеленчуци, плодове и билки.   От септември до юни, „Зелената градинка“ работи като училищна класна стая, а през лятото като градинска общност. През 2016 г., организирахме 10 открити класни стаи за деца от гр. София за изучаване на градинарство и иновативни земеделски технологии.

Финансов резултат – Приложен годишен финансов отчет на сдружението.

 

26.06.2017 г.                                   Председател на УС на сдружение „Бебе и дете”:

гр. София                                                                                            /Вероника де Буур/

Ако намирате тази публикация за интересна и полезна, моля, споделете я с приятели. Нека стигне до повече хора, които имат нужда от нея. Благодарим ви!