Годишен отчет 2015

ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА 2015 Г. НА СДРУЖЕНИЕ „БЕБЕ И ДЕТЕ“, ИЗГОТВЕН В СЪОТВЕТСТВИЕ С РАЗПОРЕДБИТЕ НА ЧЛ. 38 И ЧЛ. 40 НА ЗЮЛНЦ

1. ИНФОРМАЦИЯ ЗА СДРУЖЕНИЕТО

История

Сдружение „Бебе и дете” е юридическо лице с нестопанска цел, което осъществява своята дейност в обществена полза съгласно българското законодателство. Регистрирано е през 2013 г. с дело № 165/2013г. в Софийски градски съд.

Адрес на управление, адрес за кореспонденция и интернет страница

Адресът на управление на сдружението е София 1463, ул. „Гургулят” № 33, ет.5

Адресът за кореспонденция е София 1463, ул. „Гургулят” № 33, ет.5

Интернет страницата на сдружението е: www.bebe-dete.com,

Фейсбук: https://www.facebook.com/DetskaBezopasnost

Основни целипредмет на дейност, бенефициенти

Сдружение “Бебе и дете” е създадено на 15.04.2013 г. Нашата цел е да постигнем дълбоки социални промени при отглеждането и възпитанието на децата в България, спазването на човешките им права и повишаване на тяхната безопасност. Предмет на дейност: Да разпространява и популяризира най-съвременните, ефективни и практични методи и техники на педиатрията и психологията за отглеждане и възпитание на бебета и деца, подпомагащи превенцията на различните форми на насилие; да информира, популяризира и обучава по проблемите с детската безопасност и предотвратяване на нараняванията и смъртните случаи сред децата; да информира относно проблемите на бъдещото и настоящото родителство и да повдига тези проблеми в обществения дебат; да създава и участва в диалог с институциите във връзка с проблемите на бременността, раждането, кърменето, отглеждането, възпитанието, комуникацията, обучението и безопасността на децата в България и да подпомага навлизането в здравната и образователната система на допълнителни обучения за практикуващите специалисти от медицинските и професионалните сфери за работа с деца и да сертифицира обучители за преподаване на най-добри методи и практики на съвременната педиатрия, психология и безопасност.

Основните бенефициенти и ползватели от работата на сдружение „Бебе и дете” са децата в България, включително децата в риск или неравностойно положение, от ромски произход и от икономически маргинализирани групи и техните родители, както и специалистите, студентите и обучаващите се в сферите за работа с деца: педиатри, неонаталози, акушерки, педагози, психолози, логопеди, рехабилитатори, социални работници, полицаи, пожарникари, приемни родители, консултанти по кърмене или подготовка за раждане, дули, водещи класове за родители, физиотерапевти, и др., Стремим се също да информираме като цяло гражданското общество, институциите и представителите на частния сектор в България. Наши сподвижници са членовете и служителите на сдружението, хора, които се идентифицират с целите на сдружението и подпомагат с доброволен труд дейностите на сдружението, други асоциации или работещи в сферата на безопасността на децата, позитивното родителство, предотвратяване на насилието, репродуктивното здраве и здравословната семейна и обкръжаваща среда, равнопоставеността на половете и спазването на човешките права, предотвратяване на нараняванията и смъртността сред децата, уязвимите и икономически маргинализирани групи и роми както и организациите работещи за развитие на педиатричната и превантивната медицина, педагогиката и психологията.

Органи на управление

Основните органи за управление са Общо събрание и Управителен съвет. Повече информация за органите за управление може да се намери в Устава на Сдружение “Бебе и дете”, публикуван на сайта на сдружението: www.bebe-dete.com

Общо събрание

Общото събрание е върховен орган на Сдружението и се състои от всички негови членове. Членовете участват лично или чрез пълномощник, представляващ не повече от едно лице. Общото събрание се провежда най-малко веднъж в годината – редовно Общо събрание. Всеки член на Сдружението има право на един глас в ОС.

Управителен съвет

Управителният съвет (УС) е управителният орган на Сдружението. Управителният съвет е в състав от 3 членове, които се избират от Общото събрание за срок от три години. За членове на УС могат да бъдат избирани само членове на Сдружението, които са с продължителност на членството най-малко 3 месеца към датата на кандидатиране. Членовете на УС към момента са: Венцислав Ненков (Председател на УС и официален представител на сдружението), Вероника де Буур (зам. председател на УС) и Йелмър де Буур (член на УС) .

2. ПРЕГЛЕД НА ДЕЙНОСТТА ПРЕЗ 2015г.

През 2015г. сдружение „Бебе и дете” организира и участва в редица дейности.

2.1. Собствени инициативи

Сдружение „Бебе и дете” е млада организация, основана на 15 април 2013 г. и нашият основополагащ проект е „Най-щастливото дете в България” насочен към предотвратяване на насилието над деца. По време на първата фаза от проекта ние осъществихме над 35 партньорства с други организации работещи в сферата на детското здраве, образование и правата на детето, над 20 медийни партньорства и екип от над 20 доброволци и други сподвижници, идентифициращи се с основните цели на сдружението. По време на осъществяване на проекта от април 2012 до декември 2015 г., ние достигнахме до около 1 милион българи, чрез телевизионни и радио предавания, печатни медии, интернет и участието в различни инициативи и успяхме да стартираме обществена дискусия относно превенцията на насилието над деца в България (http://www.bebe-dete.com/Pages/media_centar.aspx).

Проекти

1.       През 2015г., спечелихме и реализирахме проект към Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г. www.ngogrants.bg:

Тематична област: Демокрация, права на човека и добро управление;

Проект: „Развитие, грижа, общуване и права на детето по време на бременност, детска и юношеска възраст – съвременни подходи и приложения в ежедневния живот.”, с партньори фондация „Същност” и фондация „Бащинство”.

На 10-11 Октомври, 2015г., в Интер Експо  Център проведохме двудневен практически семинар, който адресира всички етапи от развитието на едно дете още от утробата до тийнейджърските му години, по един практически и занимателен начин:

http://Facebook.com/DetskaBezopasnost

http://www.bebe-dete.com/proekti/bebe-dete-teen

  • Участниците в семинара (351 човека), родители и специалисти (педиатри, акушерки, мед. сестри, педагози, психолози, и др.), повишиха информираността и уменията си и постигнахме измерима промяна в техните нагласи. Родителите вероятно ще споделят и демонстрират наученото с останалите членове на семейството си и тяхната по-широка общност, като така ще достигнем допълнително до още 1000 родители и професионалисти от сферата за работа с деца и младежи.
  • По време на проекта проведохме изследване на нагласите на гражданите, относно развитието, грижата, общуването и правата на детето, сред 910 респондента, от които 65% родители и 35% специалисти или обучаващи се в сферата за работа с деца. Анкетата като цяло показа високо ниво на информираност по темите с позитивното родителство, но недостатъчна информираност, относно правата на децата. За повече информация : http://www.bebe-dete.com/Pages/Research-bebe-dete-teen.aspx
  • Представихме резултатите от изследването и промяната в нагласите след провеждането на семинара по време на дискусия „Как да достигнем до родителите и специалистите, които търсят по-пасивно информация за отглеждането и възпитанието на децата в България” и прес-конференция. Публикувахме резултатите в интернет. Доклада беше разпространен по имейл до партньорите по проекта, медиите, НПО организации в сферата за работа с деца, ДАЗД, МЗ, МОН и МТСП.

Проектът беше успешен, тъй като успяхме да постигнем измерима промяна в нагласите на участниците в семинара и да повишим информираността и уменията им с над 10%.

Уебстраницата на проекта бе посетена 56 394 пъти, за периода 01.08-31.12.2015г. Информация за събитието във Фейсбук е достигнала до 80 000  души, 141 – заинтересовани посетители, 754 – души потвърдили присъствие за семинара, Фейсбук страницата на сдружението увеличи феновете си на 510 човека и проведохме представително изследване сред 910 респондента. Реализирахме над 30 медийни партньорства и индиректно, посланията на семинара достигнаха до над 100 000 души, които имаха възможността да обновят гледната си точка.

2.       През май, 2015г. подготвихме и подадохме проект в конкурс ПРОМЯНАТА на фондация Reach for Change за създаването на „Къща по Безопасност” за обучения на родители и специалисти за предотвратяване на нараняванията, злополуките и смъртните случаи сред децата и спазване на човешките им права. Това ще бъде център за подкрепа и обучение на родители по време на бременността, детството и младежките години и обучение и сертифициране на специалисти от сферата за работа с деца. „Безопасност и закрила за родителите, бебетата и децата в семейството” в двустранно сътрудничество с „Къщата по безопасност в Исландия”.

2.2. Участие в други инициативи

„Зелената градинка” в детска градина и начално училище „проф. Николай Райнов” и открити класни стаи за всички” на сдружение „Училище за нашите деца”, проектов мениджмънт и партньорство.

Проектът включвa изграждане на образователна био градина в двора на училището, където заедно с децата, педагозите и родителите се отглеждат зеленчуци, плодове и билки.   От септември до юни, „Зелената градинка” работи като училищна класна стая, а през лятото като градинска общност. През 2015 г., организирахме 12 безплатни открити класни стаи за деца от гр. София за изучаване на градинарство и иновативни земеделски технологии. Поставихме табели, при висящите лехи по външната ограда на двора, с покана и за мунувачите да опитат от зеленчуците и подправките и да се включат като доброволци в проекта, което даде добри резултати

3. Финансов резултат – Приложен годишен финансов отчет на сдружението.

 

24.05.2016 г.                                       Зам. председател на УС на сдружение „Бебе и дете”:

гр. София                                            /Вероника де Буур/​

Ако намирате тази публикация за интересна и полезна, моля, споделете я с приятели. Нека стигне до повече хора, които имат нужда от нея. Благодарим ви!