Годишен отчет 2019

ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА 2019 Г. НА СДРУЖЕНИЕ „БЕБЕ И ДЕТЕ”,

ИЗГОТВЕН В СЪОТВЕТСТВИЕ С РАЗПОРЕДБИТЕ НА ЧЛ. 38 И ЧЛ. 40 НА ЗЮЛНЦ

  1. ИНФОРМАЦИЯ ЗА СДРУЖЕНИЕТО

История

Сдружение „Бебе и дете” е юридическо лице с нестопанска цел, което осъществява своята дейност в обществена полза съгласно българското законодателство. Регистрирано е през 2013 г. с дело № 165/2013г. в Софийски градски съд.

Адрес на управление, адрес за кореспонденция и интернет страница
Адресът на управление на сдружението е София 1463, ул. „Гургулят” № 33, ет.5
Адресът за кореспонденция е София 1463, ул. „Гургулят” № 33, ет.5

Интернет страницата на сдружението е: www.bebe-dete.com, https://www.facebook.com/DetskaBezopasnost

Основни цели, предмет на дейност, бенефициенти

Нашата цел е да постигнем дълбоки социални промени при отглеждането и възпитанието на децата в България, спазването на човешките им права и повишаване на тяхната безопасност. Предмет на дейност: да подпомага детската безопасност и предотвратяването на насилието над бебета и деца; да разпространява и популяризира най-съвременните, ефективни и практични методи и техники на педиатрията, педагогиката и психологията за отглеждане, възпитание и обучение на бебета и деца; да информира относно проблемите на бъдещото и настоящото родителство и да повдига тези проблеми в обществения дебат; да създава и участва в диалог с институциите във връзка с проблемите на бременността, раждането, кърменето, отглеждането, възпитанието, комуникацията и обучението на децата в България включително и деца в неравностойно положение от ромски произход и от икономически маргинализирани групи и други; да подпомага подобряването на законодателството посредством участие в изготвяне и провеждане на изследвания, анализи, независими експертни оценки и предложения за изменения в нормативните актове, свързани със социалната и здравната и образователната политика на държавата; да осъществява връзка между гражданското общество, институциите в страната, неправителствените организации и частния сектор по отношение на проблемите, свързани с бременността, раждането, кърменето, отглеждането, възпитанието, комуникацията и обучението на децата в България включително на децата в неравностойно положение от ромски произход и от икономически маргинализирани групи и други; да провежда лекции, обучения, семинари, ателиета, симпозиуми, изложби, пленери и др. форми за деца, младежи, студенти, настоящи, бъдещи или приемни родители и други обучаващи се или работещи професионалисти в сферата за работа с деца, включително и граждани в неравностойно положение, от ромски произход и икономически маргинализирани общности; да подпомага навлизането в здравната, социалната и образователната система на допълнителни обучения за практикуващите работници от медицинските и професионалните сфери за работа с деца и да сертифицира обучители за преподаване на най-добри методи и практики на съвременната педиатрия,  педагогика и психология; да извършва разностранна подкрепа на бъдещите, настоящи и приемни родители, децата, младежите, студентите, обучаващите се и практикуващите професионалисти от сферата за работа с деца и чрез други дейности и представителства и подпомагащи предотвратяването на насилието над бебета и деца.

Основните бенефициенти и ползватели от работата на сдружение „Бебе и дете” са децата в България, включително децата в риск или неравностойно положение, от ромски произход и от икономически маргинализирани групи и техните родители, както и специалистите, студентите и обучаващите се в сферите за работа с деца: педиатри, неонаталози, акушерки, педагози, психолози, логопеди, рехабилитатори, социални работници, полицаи, пожарникари, приемни родители, консултанти по кърмене или подготовка за раждане, дули, водещи класове за родители, физиотерапевти, и др., Стремим се също да информираме като цяло гражданското общество, институциите и представителите на частния сектор в България. Наши сподвижници са членовете и служителите на сдружението, хора, които се идентифицират с целите на сдружението и подпомагат с доброволен труд дейностите на сдружението, други асоциации или работещи в сферата на безопасността на децата, позитивното родителство, предотвратяване на насилието, репродуктивното здраве и здравословната семейна и обкръжаваща среда, равнопоставеността на половете и спазването на човешките права, предотвратяване на нараняванията и смъртността сред децата, уязвимите и икономически маргинализирани групи и роми както и организациите работещи за развитие на педиатричната и превантивната медицина, педагогиката и психологията.

Органи на управление

Основните органи за управление са Общо събрание и Управителен съвет. Повече информация за органите за управление може да се намери в Устава на Сдружение “Бебе и дете”, публикуван на сайта на сдружението: www.bebe-dete.com

Общо събрание

Общото събрание е върховен орган на Сдружението и се състои от всички негови членове. Членовете участват лично или чрез пълномощник, представляващ не повече от едно лице. Общото събрание се провежда най-малко веднъж в годината – редовно Общо събрание. Всеки член на Сдружението има право на един глас в ОС.

Управителен съвет

Управителният съвет (УС) е управителният орган на Сдружението. Управителният съвет е в състав от 3 членове, които се избират от Общото събрание за срок от пет години. За членове на УС могат да бъдат избирани само членове на Сдружението, които са с продължителност на членството най-малко 3 месеца към датата на кандидатиране. Членовете на УС към момента са: Верника де Буур (Председател на УС и официален представител на сдружението), Светослав Димов (зам. председател на УС) и Йелмър де Буур (член на УС).

  1. ПРЕГЛЕД НА ДЕЙНОСТТА ПРЕЗ 2018г.

През 2019 г. сдружение „Бебе и дете” организира и участва в редица дейности.

2.1. Собствени инициативи

  • Основополагащият проект на сдружение „Бебе и дете” – „Най-щастливото дете в България”, насочен към предотвратяване на насилието над деца, през 2018г. вече достигна до над 2 милиона българи, чрез телевизионни и радио предавания, печатни медии, интернет и участието в различни инициативи и успяхме да стартираме обществена дискусия относно превенцията на насилието над деца в България (http://bebe-dete.com/media-centre). Осъществихме над 40 партньорства с други организации работещи в сферата на детското здраве, образование и правата на детето, над 20 медийни партньорства и екип от над 30 доброволци и други сподвижници, идентифициращи се с основните цели на сдружението (http://bebe-dete.com/partniori/).
  • През 2019г. разширихме информацията в сайта на сдружението: http://bebe-dete.com/
  • През 2019г. проведохме 10 обучения „Най-щастливото бебе“ и „Най-щастливото дете“ по метода на д-р Харви Карп за бъдещи и настоящи родители насочени към позитивното родителство и предотвратяването на насилието над деца.

Проекти

  1. През 2019 г. кандидатствахме с проект „Национална стратегия за детска безопасност“, съвместно със СНЦ „Асоциация Родители” и „Midstod Slysavarna Barna“ от Исландия. Резюме: Целта на проекта е разработване на национална стратегия за подобряване на безопасността, предотвратяване на нараняванията и смъртните случаи сред децата в България, на възраст между 0-12год., съвместно с Исландската къща по безопасност, Асоциация Родители и наблюдение и обмен с Румъния. Проектът ще генерира над 260 специалисти в различни области (на медицината, образованието, потребителите, безопасността на движението, инструкторите по плуване и др. работещи в сферата с деца), които ще бъдат обучени в областта на безопасността и способността им да осъществяват дейности за безопасност на децата по време на ежедневната си работа. Ще разработим наръчник по безопасност за специалисти и брошури за родители, които ще разпространим като пилотни инициативи с голямо въздействие и преносими резултати до болници, поликлиники, детски градини, училища, плувни басейни, НПО и институции в гр. София и други градове в страната. Ще разработим двуезичен интернет портал за детска безопасност и ще разпространим знания, опит и добри практики до над 50 000 родители и над 100 000 деца, ползващи се от обучения по безопасност в различни дейности (плуване, колоездене, използване на дет. площадки, използване на училищни съоръжения, пътна безопасност и др.) и ще информираме над 150 000 души от широката българска общественост по проблемите на безопасността, предотвратимите наранявания и смъртни случаи сред децата.
    Проектът не беше одобрен за финансиране.

2.2. Участие в други инициативи

„Зелената градинка” 1 и „Зелената градинка“ 2 в детска градина „Валдорф“ и средно училище „проф. Николай Райнов” и открити класни стаи за всички. Проектов мениджмънт и партньорство. Проектът включвa изграждане и поддържане на две образователна био градина в двора на детската градина на ул. Горски Пътник 44 и в двора на училището на ул. Александър фон Хумболт 7, където заедно с децата, педагозите и родителите се отглеждат зеленчуци, плодове и билки.  От септември до юни, „Зелената градинка“ работи като училищна класна стая, а през лятото като градинска общност.

  1. Финансов резултат – Приложен годишен финансов отчет на сдружението.

 

20.05.2020 г.                                   Председател на УС на сдружение „Бебе и дете”:

гр. София                                                                                                                                     /Вероника де Буур/

Ако намирате тази публикация за интересна и полезна, моля, споделете я с приятели. Нека стигне до повече хора, които имат нужда от нея. Благодарим ви!