Годишен отчет 2017

ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА 2017 Г. НА СДРУЖЕНИЕ „БЕБЕ И ДЕТЕ”,
ИЗГОТВЕН В СЪОТВЕТСТВИЕ С РАЗПОРЕДБИТЕ НА ЧЛ. 38 И ЧЛ. 40 НА ЗЮЛНЦ

1. ИНФОРМАЦИЯ ЗА СДРУЖЕНИЕТО

История
Сдружение „Бебе и дете” е юридическо лице с нестопанска цел, което осъществява своята дейност в обществена полза съгласно българското законодателство. Регистрирано е през 2013 г. с дело № 165/2013г. в Софийски градски съд.

Адрес на управление, адрес за кореспонденция и интернет страница
Адресът на управление на сдружението е София 1463, ул. „Гургулят” № 33, ет.5
Адресът за кореспонденция е София 1463, ул. „Гургулят” № 33, ет.5
Интернет страницата на сдружението е: www.bebe-dete.com, https://www.facebook.com/DetskaBezopasnost

Основни цели, предмет на дейност, бенефициенти
Нашата цел е да постигнем дълбоки социални промени при отглеждането и възпитанието на децата в България, спазването на човешките им права и повишаване на тяхната безопасност. Предмет на дейност: да подпомага детската безопасност и предотвратяването на насилието над бебета и деца; да разпространява и популяризира най-съвременните, ефективни и практични методи и техники на педиатрията, педагогиката и психологията за отглеждане, възпитание и обучение на бебета и деца; да информира относно проблемите на бъдещото и настоящото родителство и да повдига тези проблеми в обществения дебат; да създава и участва в диалог с институциите във връзка с проблемите на бременността, раждането, кърменето, отглеждането, възпитанието, комуникацията и обучението на децата в България включително и деца в неравностойно положение от ромски произход и от икономически маргинализирани групи и други; да подпомага подобряването на законодателството посредством участие в изготвяне и провеждане на изследвания, анализи, независими експертни оценки и предложения за изменения в нормативните актове, свързани със социалната и здравната и образователната политика на държавата; да осъществява връзка между гражданското общество, институциите в страната, неправителствените организации и частния сектор по отношение на проблемите, свързани с бременността, раждането, кърменето, отглеждането, възпитанието, комуникацията и обучението на децата в България включително на децата в неравностойно положение от ромски произход и от икономически маргинализирани групи и други; да провежда лекции, обучения, семинари, ателиета, симпозиуми, изложби, пленери и др. форми за деца, младежи, студенти, настоящи, бъдещи или приемни родители и други обучаващи се или работещи професионалисти в сферата за работа с деца, включително и граждани в неравностойно положение, от ромски произход и икономически маргинализирани общности; да подпомага навлизането в здравната, социалната и образователната система на допълнителни обучения за практикуващите работници от медицинските и професионалните сфери за работа с деца и да сертифицира обучители за преподаване на най-добри методи и практики на съвременната педиатрия, педагогика и психология; да извършва разностранна подкрепа на бъдещите, настоящи и приемни родители, децата, младежите, студентите, обучаващите се и практикуващите професионалисти от сферата за работа с деца и чрез други дейности и представителства и подпомагащи предотвратяването на насилието над бебета и деца.

Основните бенефициенти и ползватели от работата на сдружение „Бебе и дете” са децата в България, включително децата в риск или неравностойно положение, от ромски произход и от икономически маргинализирани групи и техните родители, както и специалистите, студентите и обучаващите се в сферите за работа с деца: педиатри, неонаталози, акушерки, педагози, психолози, логопеди, рехабилитатори, социални работници, полицаи, пожарникари, приемни родители, консултанти по кърмене или подготовка за раждане, дули, водещи класове за родители, физиотерапевти, и др., Стремим се също да информираме като цяло гражданското общество, институциите и представителите на частния сектор в България. Наши сподвижници са членовете и служителите на сдружението, хора, които се идентифицират с целите на сдружението и подпомагат с доброволен труд дейностите на сдружението, други асоциации или работещи в сферата на безопасността на децата, позитивното родителство, предотвратяване на насилието, репродуктивното здраве и здравословната семейна и обкръжаваща среда, равнопоставеността на половете и спазването на човешките права, предотвратяване на нараняванията и смъртността сред децата, уязвимите и икономически маргинализирани групи и роми както и организациите работещи за развитие на педиатричната и превантивната медицина, педагогиката и психологията.

Органи на управление
Основните органи за управление са Общо събрание и Управителен съвет. Повече
информация за органите за управление може да се намери в Устава на Сдружение “Бебе и дете”,
публикуван на сайта на сдружението: www.bebe-dete.com

Общо събрание
Общото събрание е върховен орган на Сдружението и се състои от всички негови
членове. Членовете участват лично или чрез пълномощник, представляващ не повече от едно
лице. Общото събрание се провежда най-малко веднъж в годината – редовно Общо събрание.
Всеки член на Сдружението има право на един глас в ОС.

Управителен съвет
Управителният съвет (УС) е управителният орган на Сдружението. Управителният съвет
е в състав от 3 членове, които се избират от Общото събрание за срок от пет години. За членове
на УС могат да бъдат избирани само членове на Сдружението, които са с продължителност на
членството най-малко 3 месеца към датата на кандидатиране. Членовете на УС към момента
са: Верника де Буур (Председател на УС и официален представител на сдружението), Лидия Талатинова (зам. председател на УС) и Йелмър де Буур (член на УС).

2. ПРЕГЛЕД НА ДЕЙНОСТТА ПРЕЗ 2017г.

През 2017г. сдружение „Бебе и дете” организира и участва в редица дейности.

2.1. Собствени инициативи

• Основополагащият проект на сдружение „Бебе и дете” – „Най-щастливото дете в България”, насочен към предотвратяване на насилието над деца, през 2017г. вече достигна до около 2 милиона българи, чрез телевизионни и радио предавания, печатни медии, интернет и участието в различни инициативи и успяхме да стартираме обществена дискусия относно превенцията на насилието над деца в България (http://bebe-dete.com/media-centre). Осъществихме над 35 партньорства с други организации работещи в сферата на детското здраве, образование и правата на детето, над 20 медийни партньорства и екип от над 20 доброволци и други сподвижници, идентифициращи се с основните цели на сдружението (http://bebe-dete.com/partniori/).
• През 2017г. разработихме и пуснахме онлайн нов сайт на сдружението: http://bebe-dete.com/
• През 2017г. проведохме 14 обучения „Най-щастливото бебе“ и „Най-щастливото дете“ по метода на д-р Харви Карп за бъдещи и настоящи родители насочени към позитивното родителство и предотвратяването на насилието над деца.

Проекти

През 2017г. започнахме подготовка за транснационален проект по Детска Безопасност и предотвратяване на инцидентите с деца, с който ще кандидатстваме през 2018г. към ЕЕА Grants с исландската организация за детска безопасност “Slysahúsið Forvarnahús” и словенската организация за безопасна игра “Zavod za varno igro”. Към момента търсим трети и/или четвърти партньор от източноевропейска страна, които да се присъединят към консорциума, за да подадем съвместно проектно предложение за национални програми по детска безопасност и устойчив транснационален ефект. Всяка страна ще се стреми да създаде „Къща по Безопасност” за обучения на родители и специалисти за предотвратяване на нараняванията, злополуките и смъртните случаи сред децата и спазване на човешките им права. Това ще бъде център за подкрепа и обучение на родители по време на бременността, детството и младежките години и обучение и сертифициране на специалисти от сферата за работа с деца. „Безопасност и закрила за родителите, бебетата и децата в семейството“ в сътрудничество с „Къщата по безопасност в Исландия“.

2.2. Участие в други инициативи

„Зелената градинка” в детска градина и средно училище „проф. Николай Райнов” и открити класни стаи за всички“, проектов мениджмънт и партньорство. Проектът включвa изграждане на образователна био градина в двора на училището, където заедно с децата, педагозите и родителите се отглеждат зеленчуци, плодове и билки. От септември до юни, „Зелената градинка“ работи като училищна класна стая, а през лятото като градинска общност.

3. Финансов резултат – Приложен годишен финансов отчет на сдружението.

25.05.2018 г.                                                                                 Председател на УС на сдружение „Бебе и дете”:
гр. София

                                                                     /Вероника де Буур/

Ако намирате тази публикация за интересна и полезна, моля, споделете я с приятели. Нека стигне до повече хора, които имат нужда от нея. Благодарим ви!