Годишен отчет 2013

ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА 2013 Г. НА СДРУЖЕНИЕ „БЕБЕ И ДЕТЕ”,
ИЗГОТВЕН В СЪОТВЕТСТВИЕ С РАЗПОРЕДБИТЕ НА ЧЛ. 38 И ЧЛ. 40 НА ЗЮЛНЦ

1. ИНФОРМАЦИЯ ЗА СДРУЖЕНИЕТО 

История 
Сдружение „Бебе и дете” е юридическо лице с нестопанска цел, което осъществява своята
дейност в обществена полза съгласно българското законодателство. Регистрирано е през 2013 г. с дело № 165/2013г. в Софийски градски съд.

Адрес на управление, адрес за кореспонденция и интернет страница
Адресът на управление на сдружението е София 1463, ул. „Гургулят” № 33, ет.5
Адресът за кореспонденция е София 1463, ул. „Гургулят” № 33, ет.5
Интернет страницата на сдружението е: www.bebe-dete.com

Основни цели, предмет на дейност, бенефициенти
Сдружение “Бебе и дете” е създадено на 15.04.2013 г. Нашата цел е да постигнем дълбоки социални промени при отглеждането и възпитанието на децата в България и спазването на човешките им права. Предмет на дейност: Да разпространява и популяризира най-съвременните, ефективни и практични методи и техники на педиатрията и психологията за отглеждане и възпитание на бебета и деца, подпомагащи превенцията на различните форми на насилие; да информира относно проблемите на бъдещото и настоящото родителство и да повдига тези проблеми в обществения дебат; да създава и участва в диалог с институциите във връзка с проблемите на бременността, раждането, кърменето, отглеждането, възпитанието, комуникацията и обучението на децата в България и да подпомага навлизането в здравната и образователната система на допълнителни обучения за практикуващите специалисти от медицинските и професионалните сфери за работа с деца и да сертифицира обучители за преподаване на най-добри методи и практики на съвременната педиатрия и психология.

Основните бенефициенти и ползватели от работата на сдружение „Бебе и дете” са децата в България, включително децата в неравностойно положение, от ромски произход и от икономически маргинализирани групи и техните родители, както и професионалистите, студентите и обучаващите се в сферите за работа с деца: педиатри, неонаталози, педагози, психиатри, акушери, психолози, медицински работници, социални работници, приемни родители, консултанти по кърмене, консултанти по подготовка за раждане, дули, водещи класове за родители, физиотерапевти, логопеди и др., управляващите държавни и частни болници, клиники, ясли, детски градини, родилни домове, педиатрични клиники, занимални, детски клубове, неправителствени организации за работа с деца, родители или икономически маргинализирани групи и малцинства или в сферата на защита на правата на детето, превенция на насилието и др. Стремим се също да информираме като цяло гражданското общество, институциите и представителите на частния сектор в България.Членовете и служителите на сдружението, хора, които се идентифицират с целите на сдружението и подпомагат с доброволен труд дейностите на сдружението, други асоциации или работещи в сферата на позитивното родителство, превенция на насилието, репродуктивното здраве и здравословната семейна и обкръжаваща среда, равнопоставеността на половете и спазването на човешките права, уязвимите и икономически маргинализирани групи и роми както и организациите работещи за развитие на педиатричната
и превантивната медицина, педагогиката и психологията.

Органи на управление 
Основните органи за управление са Общо събрание и Управителен съвет. Повече
информация за органите за управление може да се намери в Устава на Сдружение “Бебе и дете”,
публикуван на сайта на сдружението: www.bebe-dete.com

Общо събрание
Общото събрание е върховен орган на Сдружението и се състои от всички негови
членове. Членовете участват лично или чрез пълномощник, представляващ не повече от едно
лице. Общото събрание се провежда най-малко веднъж в годината – редовно Общо събрание.
Всеки член на Сдружението има право на един глас в ОС.

Управителен съвет 
Управителният съвет (УС) е управителният орган на Сдружението. Управителният съвет
е в състав от 3 членове, които се избират от Общото събрание за срок от три години. За членове
на УС могат да бъдат избирани само членове на Сдружението, които са с продължителност на
членството най-малко 3 месеца към датата на кандидатиране. Членовете на УС към момента
са: Венцислав Ненков (Председател на УС и официален представител на сдружението), Вероника де Буур (зам. председател на УС) и Йелмър де Буур (член на УС) .

2. ПРЕГЛЕД НА ДЕЙНОСТТА ПРЕЗ 2013г. 

През 2013г. сдружение „Бебе и дете” организира и участва в редица дейности.

2.1. Собствени инициативи 

Сдружение „Бебе и дете” е млада организация, основана на 15 април 2013 г. и нашият основополагащ проект е „Най-щастливото дете в България” насочен към превенция на
насилието над деца. По време на първата фаза от проекта ние осъществихме над 35 партньорства с други организации работещи в сферата на детското здраве, образование и правата на детето, над 20 медийни партньорства и екип от над 20 доброволци и други сподвижници, идентифициращи се с основните цели на сдружението. По време на осъществяване на проекта от април 2012 до юни 2013 г., ние достигнахме до около 1 милион българи, чрез телевизионни и радио предавания, печатни медии, интернет и участието в различни инициативи инициативи и организирането в гр. София на първите семинари за родители и за професионалисти със световноизвестния педиатър д-р Харво Карп. Сертифицираха се първите 10 обучители по програмата “Най- щастливото дете”.  Един от резултатите на проекта е че успяхме да стартираме обществена дискусия относно превенцията на насилието над деца в България (http://www.bebedete.com/Pages/media_centar.aspx). В рамките на проекта осъществихме и благотворителен концерт, с който подкрепихме безплатното обучение на социално слаби семейства и професионалисти от сферата за работа с деца.

Редакция, корици и съдействие за книгите „Най-щастливото бебе” и „Най-щастливото дете” от д-р Харви Карп издадени от издателство Ciela.

Сдружение „Бебе и дете” предложи на издателство Ciela да издаде книгите на д-р Карп на български език. Със съдействието на представители на сдружението в преговорите, редакцията и визуалното оформление на книгите, те станаха факт и на 15.03.2013 г. излезнаха по книжарниците в цялата страна, като така стартираха проекта „Най-щастливото дете в България”. Кориците на книгите са репродукции от Светлана Генчева – Съни, художник, която ги нарисува и дари вдъхновени от дъщеричката ѝ Ерика и проекта „Най-щастливото дете в България”.

Обръщение на д-р Харви Карп към българските родители и професионалисти
На 29.03.2013 д-р Харви Карп направи официално обръщение към българските родители и професионалисти и призова за прекратяване на грубото отношение към децата, което може и да е било широко разпространен подход при отглеждането на деца при предишните поколения, но ако ние можем да се възползваме от новите открития в толкова много други сфери на живота, съвсем логично е, че следва да въведем новите изследвания и решения в областта на родителството. Той се обърна към българските лидери, здравни работници, лекари и родители, защото днес, имаме реален шанс да прекъснем този цикъл на насилие, който родителите прилагат, макар и самите те да са били жертви на насилие като деца, използвайки същите посегателства и обиди спрямо техните собствени синове и дъщери.

Сертифициране на професионалисти
На 31.05. 2014 г. д-р Карп връчи сертификатите на първите 9 сертифицирани обучители в България по програмата на Асоциацията за обучение„Най-щастливото бебе”, САЩ.

Благотворителен концерт
Благотворителният концерт “Най-щастливото дете”, който се проведе на 17.04.2013г. в Модерен Театър, под патронажа на Софийска Община, дирекция социални дейности и със съдействието на фондация „Същност”, обедини малки и големи звезди, които пяха и танцуваха благотворително. Сред тях бяха – Ваня Костова и Боян Михайлов, Васил Петров, Мими Иванова и Развигор Попов, Деян Каменов, Коцето-Калки, Пим Пам, Милена Караджова, Лаоконтанго, Мина Паталенска, Ива Дойчинова, Драгомир Симеонов, Памбос Кидс, Алфредо Стайл Кидс,  Виолета Вълчева, Мария и Харита, Милена Давидова, Елеонора Младенова и клуб по народни танци „Витоша”. Благодарим Ви! Приходите от билети и дарения, които бяха събрани възлязоха на: 1369.84 лв. Средствата отидоха за обучението на: учител в детска градина, с 11 г. педагогически стаж; акушер, с 25 г. стаж; педагог, социален работник и преподавател в Тракийски Университет; самотна майка, на социални помощи с бебе на 2 месеца; многодетна майка с четирии деца и многодетна майка с три деца и консултант по кърмене.

Среща с Президентът на Р. България
На 15.05.2013 г. в Президентството подарихме лично книгите “Най-щастливото бебе” и “Най-щастливото дете” от д-р Харви Карп на Президента на България Росен Плевнелиев. Президентът обеща да прочете книгите, като един многодетен татко на 3 деца. Надяваме се, че ще ги препоръча и на брат си, който пък има 5 деца  Екипът на проекта “Най-щастливото дете в България”, беше в Президентството като част от инициативата на сп. Кенгуру, “Голямото семейство”. 3 многодетни семейства получиха възможността да присъстват безплатно на семинара за родители с д-р Харви Карп на 1-ви юни в София.

Конференция
На 30 май в Essence Center в гр. София организирахме конференция на тема „Единна политика за превенция на насилието над деца и нуждата от образователни програми за професионалисти”.
Целта на конференцията е да даде гласност и яснота на проблема с насилието над децата и да потърси възможности за превенция на насилието в домашната среда и в детските заведения. Ще се обсъди нуждата от единна политика и повече обучителни програми за професионалисти от сферата за работа с деца.

В дискусията и с презентации участваха председателят на Държавната агенция за закрила на детето  Калин Каменов, доц. Моника Богданова от педагогическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски”, Международния женски клуб, фондация „Същност”, представители на Национална мрежа на децата, фондация „Искам бебе”, асоциация „Родители”, сдружение на младите психолози „4-ти Април”, Комюникейшън Академи, Русинова и Бекиркса – Women in Force. Почетни гости бяха представители на УНИЦЕФ, Фондация „Тръст за социални алтернативи”, Дирекция „Здравеопазване” на Столична община.

Специален гост на конференцията беше световноизвестният педиатър д-р Харви Карп, който гостува в България по покана на сдружение „Бебе и дете”. Д-р Харви Карп сподели своя опит в здравните системи на САЩ, Австралия, Холандия, Сърбия и други държави.

Пресконференция и медийни участия с д-р Харви Карп 
На 31 май в хотел Хилтън поканихмепредставители на медиите на пресконференция с д-р Харви Карп, на която представихме официално резултатите от конференцията на 30 май, а д-р Харви Карп, връчи лично сертификатите на първите обучени консултанти по програмата „Най-щастливото дете”, които ще продължат да преподават неговите техники на родителите в България. Д-р Карп взе участие и даде интервюта в редица предавания по теми свързани с превенцията на насилието над деца по БНТ, bTV, NOVA, ТV7, Baby TV, Марица и др.

Интервю с д-р Харви Карп по bTV
Д-р Харви Карп разказва за синдрома на раздрусаното бебе и техники, с които то може да се успокои, за да не се стига до това родителите да изпадат в емоционален срив, който да застраши техните бебета, в България 30 май 2013 г.

Интервю с д-р Харви Карп по БНТ 
Денят отблизо с Мария Андонова, 3 юни, 2013 г. където д-р Карп говори за общуване с детето с уважение, чрез методи, които подпомагат превенцията на насилието над деца.

Семинар за родители
На 01 Юни, 2013г. в гр. София в НДК, организирахме семинар за родители „Децата най-накрая идват с инструкции” с д-р Харви Карп.

Семинар за професионалисти
На 01 Юни, 2013г. в гр. София в НДК, организирахме семинар за професионалисти  „Грижа, общуване и възпитание на бебета и деца от 0 до 5 години” с д-р Харви Карп.

2.2. Участие в други инициативи

Участие в поредица от предавания “Най-щастливото дете в България” на гости на “Ива от сутрин до обед” по радио FM +

На 09.04.2013 г. Вероника де Буур и Венцислав Ненков говорят с Ива за щастливото детство. Какво означава „щастливо детство” и какви са критериите за това? „Ето главната ни тема във вторник, когато ще разберем повече за проекта „Най-щастливото дете в България” и дали пълният хладилник и сигурността са достатъчни, за да се чувстват нашите деца щастливи?” Вероника де Буур ни разказа за методите на световноизвестният педиатър д-р Харви Карп как да общуваме с децата без заплахи и забрани. Следващия вторник на 16.04.2013 ще поговорим специално за бебетата и малките деца и как да общуваме и да се грижим за тях с уважение.

„Най-щастливото дете” в „Преди обед” по bTV
Вероника и Деян Каменов (Д2) по bTV говорят за превенцията на насилието над деца във връзка с благотворителния концерт “Най-щастливото дете в България” на 17.04.2013г.

Маратон за акушерките
Сдружение “Бебе и дете” и “Най-щастливото дете в България” в подкрепа на Инициативата „МАРАТОН ЗА АКУШЕРКИТЕ„. Маратонът се организира за първи път у нас и има за цел да срещне жените и техните семейства с Акушерките в една неформална обстановка. Чрез организирането на символичният Маратон ние, Акушерките на България подаваме ръка на майките, бащите, децата, семейства,фирмите и неправителствените организации и заявяваме своето желание за партньорство по пътя за подобряване на грижите за майчино, женско и детско здраве в България.

Дни на щастието
„Най-щастливото дете в България” в „Дни на щастието” в галерия Credo Bonum
На 9-ти май в галерия Credo Bonum, демонстрирахме техниките на д-р Карп за успокояване на плачещи бебета и разтроени малки деца като част от инициативата “Най-щастливото дете в България”. Представянето откри Ива Дойчинова от FM +, а Калина Станева от БНР чете откъси от книгите “Най-щастливото бебе” и “Най-щастливото дете” от д-р Харви Карп. Посетителите гледаха и видео с демонстрация на активиране на успокояващия рефлекс на бебето.

Фамилатлон 
Най-щастливото дете в България” все участие в петия пореден Фамилатлон
По случай Международният ден на семейството на 15 май Асоциация “Родители” организира на 18 май от 14 до 19 часа в Южния парк на ФАМИЛАТЛОН – големият празник на семейството! На поляната с гълъбите, демострирахме техники за успокояване на плачещи бебета и разстроени деца. Подготвихме и специално ателие за татковци.

Голямото семейство
Сдружение “Бебе и дете” и “Най-щастливото дете в България” подкрепи инициативата “Голямото семейство” като на 16.05.2013г. връчи на три семейства билети за семинара за родители на д-р Харви Карп на 1 юни в НДК. Това е инициатива на сп. „Кенгуру”, фондация „Искам бебе” и проекта „Мулти-мама” в подкрепа на многодетните семейства в България. Повече на: http://goliamotosemeistvo.com/ от бала на многодетнте семейства можете да видите тук.

Безплатни консултации от адвокат за превенция на насилието над деца
От 16.05.2013 нашите партньори от Адвокатска кантора “Русинова и Бекирска” предлагат безплатни консултации за родители на фейсбук страницата на сдружение „Бебе и дете”: https://www.facebook.com/bebeidete. Щастливата и лишена от насилие среда за децата изисква родителите да бъдат добре информирани за правата на децата, да знаят как да ги съхраняват и да се грижат за най-добрия интерес, да познават международните стандарти, свързани с видовете и формите на насилие и най-важното – как и къде да потърсят защита. За да се постигне тази цел, Сдружение „Бебе и дете” и “Най-щастливото дете в България” обедини усилията си с професионалистите от Специализирана адвокатска кантора „Русинова § Бекирска”. Като експерти в тази материя, адвокатите от екипа на кантората – адв. Русинова и адв. Бекирска предоставят безплатни професионални консултации за всички родители, които желаят да бъдат информирани за юридическите стандарти в областта.
Специализирана адвокатска кантора „Русинова§Бекирска” – www.womeninforce.eu

2.3. Кандидатстване по проекти

През септември, 2013 г. екипът на „Бебе и дете” подготви проект за кандидатсване пред Тръст за социална алтернатива.
Целта на проекта е да се подобрят знанията, нагласите и уменията на 120 уязвими родители (бременни жени и родителите с деца от 0-5 години), от три ромски общности в София: Факултета; Дупница: Аракчийски мост; Стара Загора: Лозенец, чрез:
1. Повишаване на предоставянето на информация и обучение на родители и насърчаване на позитивното родителство;
2. Осигуряване на възможности за професионалистите, работещи в горепосочените квартали (социални работници, здравни медиатори, учители в детски градини и педиатрични лекари) за развитие и усъвършенстване на професионалните им квалификации.
3. Адаптиране и измерване на ефекта на “Най-щастливото дете” програмата на д-р Харви Карп.

Резултатите от проекта ще включват подобряване на информираността на 120 ромски семейства за най-добрите практики за отглеждане на деца, които ще доведат до повишаване на уменията им за общуване, по-добро свързване и по-качествена връзката родител-дете и подобрена поглед върху човека и правата на децата. Това ще доведе до цялостно подобряване на физическото и психическото здраве на децата и семейната единица като част от обществото.

3. Финансов резултат – Приложен годишен финансов отчет на сдружението.

 

03.06.2013 г.                           Председател на УС на сдружение „Бебе и дете”:
гр. София

/Венцислав Ненков/

Ако намирате тази публикация за интересна и полезна, моля, споделете я с приятели. Нека стигне до повече хора, които имат нужда от нея. Благодарим ви!