Годишен отчет 2014

ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА 2014 Г. НА СДРУЖЕНИЕ „БЕБЕ И ДЕТЕ“, ИЗГОТВЕН В СЪОТВЕТСТВИЕ С РАЗПОРЕДБИТЕ НА ЧЛ. 38 И ЧЛ. 40 НА ЗЮЛНЦ

1. ИНФОРМАЦИЯ ЗА СДРУЖЕНИЕТО

История

Сдружение „Бебе и дете” е юридическо лице с нестопанска цел, което осъществява своята дейност в обществена полза съгласно българското законодателство. Регистрирано е през 2013 г. с дело № 165/2013г. в Софийски градски съд.

Адрес на управление, адрес за кореспонденция и интернет страница

Адресът на управление на сдружението е София 1463, ул. „Гургулят” № 33, ет.5

Адресът за кореспонденция е София 1463, ул. „Гургулят” № 33, ет.5

Интернет страницата на сдружението е: www.bebe-dete.com,

Фейсбук: https://www.facebook.com/DetskaBezopasnost

Основни целипредмет на дейност, бенефициенти

Сдружение “Бебе и дете” е създадено на 15.04.2013 г. Нашата цел е да постигнем дълбоки социални промени при отглеждането и възпитанието на децата в България, спазването на човешките им права и повишаване на тяхната безопасност. Предмет на дейност: Да разпространява и популяризира най-съвременните, ефективни и практични методи и техники на педиатрията и психологията за отглеждане и възпитание на бебета и деца, подпомагащи превенцията на различните форми на насилие; да информира, популяризира и обучава по проблемите с детската безопасност и предотвратяване на нараняванията и смъртните случаи сред децата; да информира относно проблемите на бъдещото и настоящото родителство и да повдига тези проблеми в обществения дебат; да създава и участва в диалог с институциите във връзка с проблемите на бременността, раждането, кърменето, отглеждането, възпитанието, комуникацията, обучението и безопасността на децата в България и да подпомага навлизането в здравната и образователната система на допълнителни обучения за практикуващите специалисти от медицинските и професионалните сфери за работа с деца и да сертифицира обучители за преподаване на най-добри методи и практики на съвременната педиатрия, психология и безопасност.

Основните бенефициенти и ползватели от работата на сдружение „Бебе и дете” са децата в България, включително децата в риск или неравностойно положение, от ромски произход и от икономически маргинализирани групи и техните родители, както и специалистите, студентите и обучаващите се в сферите за работа с деца: педиатри, неонаталози, акушерки, педагози, психолози, логопеди, рехабилитатори, социални работници, полицаи, пожарникари, приемни родители, консултанти по кърмене или подготовка за раждане, дули, водещи класове за родители, физиотерапевти, и др., Стремим се също да информираме като цяло гражданското общество, институциите и представителите на частния сектор в България. Наши сподвижници са членовете и служителите на сдружението, хора, които се идентифицират с целите на сдружението и подпомагат с доброволен труд дейностите на сдружението, други асоциации или работещи в сферата на безопасността на децата, позитивното родителство, предотвратяване на насилието, репродуктивното здраве и здравословната семейна и обкръжаваща среда, равнопоставеността на половете и спазването на човешките права, предотвратяване на нараняванията и смъртността сред децата, уязвимите и икономически маргинализирани групи и роми както и организациите работещи за развитие на педиатричната и превантивната медицина, педагогиката и психологията.

Органи на управление

Основните органи за управление са Общо събрание и Управителен съвет. Повече информация за органите за управление може да се намери в Устава на Сдружение “Бебе и дете”, публикуван на сайта на сдружението: www.bebe-dete.com

Общо събрание

Общото събрание е върховен орган на Сдружението и се състои от всички негови членове. Членовете участват лично или чрез пълномощник, представляващ не повече от едно лице. Общото събрание се провежда най-малко веднъж в годината – редовно Общо събрание.Всеки член на Сдружението има право на един глас в ОС.

Управителен съвет

Управителният съвет (УС) е управителният орган на Сдружението. Управителният съвете в състав от 3 членове, които се избират от Общото събрание за срок от три години. За членове на УС могат да бъдат избирани само членове на Сдружението, които са с продължителност на членството най-малко 3 месеца към датата на кандидатиране. Членовете на УС към момента са: Венцислав Ненков (Председател на УС и официален представител на сдружението), Вероника де Буур (зам. председател на УС) и Йелмър де Буур (член на УС) .

2. ПРЕГЛЕД НА ДЕЙНОСТТА ПРЕЗ 201.

През 2014г. сдружение „Бебе и дете” организира и участва в редица дейности.

2.1. Собствени инициативи

Сдружение „Бебе и дете” е млада организация, основана на 15 април 2013 г. и нашият основополагащ проект е „Най-щастливото дете в България” насочен към превенция на насилието над деца. По време на първата фаза от проекта ние осъществихме над 35 партньорства с други организации работещи в сферата на детското здраве, образование и правата на детето, над 20 медийни партньорства и екип от над 20 доброволци и други сподвижници, идентифициращи се с основните цели на сдружението. По време на осъществяване на

проекта от април 2012 до декември 2013 г., ние достигнахме до около 1 милион българи, чрез телевизионни и радио предавания, печатни медии, интернет и участието в различни инициативи инициативи и организирането в гр. София на първите семинари за родители и за професионалисти със световноизвестния педиатър д-р Харво Карп. Сертифицираха се първите 10 обучители по програмата “Най- щастливото дете”.  Един от резултатите на проекта е че успяхме да стартираме обществена дискусия относно превенцията на насилието над деца в България (http://www.bebe-dete.com/Pages/media_centar.aspx).

Проекти

През 2014г., подготвихме и подадохме 7 проекта към Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г. www.ngogrants.bg.

1.       Изграждане на капацитет за НПО: “Професионално Ателие” за обмяна на знания, опит и умения за подобряване на устойчивостта на организацията и партньорите, като партньор на КА Спорт и фондация „Бащинство”, във втори конкурс, март, 2014г., спечелено финансиране, започнало изпълнение.

2.       Социално включване и овластяване на уязвими групи:, „Ромското семейство” – насърчаване на позитивното родителство в гр. Стара Загора., с партньори сдружение „Свят без граници”, във втори конкурс, март, 2014г. Изготвихме съвместно проектопредложение.

3.       Демокрация, права на човека и добро управление: „Развитие, грижа, общуване и права на детето по време на бременност, детска и юношеска възраст – съвременни подходи и приложения в ежедневния живот.”, с партньори фондация „Същност” и фондация „Бащинство”, във втори и в трети конкурс, март и октомври, 2014г. Изготвихме съвместно проектопредложение и останахме четвърта резерва за финансиране.

4.       Изграждане на капацитет за НПО: „Безопасност и закрила за родителите, бебетата и децата в семейството” в двустранно сътрудничество с „Къщата по безопасност в Исландия” и с партньори Алианс на Българските Акушерки, в трети конкурс, октомври, 2014г. Спечелихме финансиране за посещение на партньорите ни в Исландия. Проведохме срещи в гр. Рейкявик, Исландия и изготвихме съвместно проектопредложение.

5.       Изграждане на капацитет за НПО Обмяна на опит между валдорфски училища – хуманистичен подход към педагогиката, като представители на сдружение „Училище за нашите деца” с детска градина и начално училище „проф. Николай Райнов” и проектов мениджмънт. Осъществихме партньорство с валдорфските детски градини и училища в Исландия, в трети конкурс, октомври, 2014г. Проведохме срещи в гр. Рейкявик, Исландия и изготвихме съвместно проектопредложение.

6.       Социално включване и овластяване на уязвими групи: „Образователна интеграция на ромските деца – минимално контролирано обучение”, в трети конкурс, октомври, 2014г. Осъществихме партньорство с „Ромските права”, Норвегия. Проведохме срещи в гр. Осло, Норвегия и изготвихме съвместно проектопредложение.

През януари, 2014г. подготвихме и подадохме проект „Най-щастливото дете в ромските общности” към Тръста за Социална Алтернатива.

През юни, 2014г. подготвихме и подадохме проект „Обучения по ранно детско развитие и позитивно родителство за родители и сертифициране на професионалисти” за конкурс „Промяната” към фондация „Reach for Change”.

“Професионално Ателие” за обмяна на знания, опит и умения за подобряване на устойчивостта на организацията и партньорите.

На 14.11.2014, започнахме изпълнението на проекта като партньори на КА Спорт.

Целта на проекта беше повишаване на капацитета на нашата организация и на партньорите ни чрез обмен на добри практики.  Членовете на КА Спорт, сдружение “Бебе и дете” и фондация “Бащинство” бяха обучени в методите на Експресивната Арт Психология и спортна терапия; техниките на терапевтичната и включваща фотография; приложението на Импровизационния театър; методите на д-р Харви Карп за “Ранно детско развитие”; “Маркетинг и Пи Ар на организацията и управление на проекти”. По време на проекта ни бяха представени приложенията на Експресивната Арт психология и спорта КУДО при работа със зависими в “Арт група за рехабилитация на зависимости” и при работа с деца и младежи от СУПЦ “Княз Борис I”; приложението на Фотоглас в терапевтичната фотография и добри практики, управление на групи с този метод; практикум с деца в риск с методите на импровизационния театър и преминахме обучение по маркетинг и ПР на организацията.14.11.2014-04.06.2015г.

2.2. Участие в други инициативи

„Зелената градинка” в детска градина и начално училище „проф. Николай Райнов” и открити класни стаи за всички” на сдружение „Училище за нашите деца”, проектов мениджмънт и партньорство.

Проектът включвa изграждане на образователна био градина в двора на училището, където заедно с децата, педагозите и родителите ще се отглеждат зеленчуци, плодове и билки.   От септември до юни, „Зелената градинка” ще работи като училищна класна стая, а през лятото като градинска общност. Ще организираме 12 безплатни открити класни стаи за деца от гр. София за изучаване на градинарство и иновативни земеделски технологии. Ще поставим табели, при висящите лехи по външната ограда на двора, с покана и за мунувачите да опитат от зеленчуците и подправките и да се включат като доброволци в проекта, като така се спомогне развитието на екологичното образование и формирането на позитивна нагласа към грижата за околната среда, устойчивото използване на природните ресурси, здравословното хранене и социалната ангажираност у децата.

Беглика фест 2014 г.

През август участвахме в Беглика фест където проведохме 4 безплатни уъркшопи по метода на д-р Харви Карп: Как да успокояваме бебето (от 0-6 месеца)? Как да общуваме ефективно и с уважение с малкото дете (от 6 м. до 4 год. възраст)?

„Парад на доброволците”

На 5 декември 2014 г., взехме участие в „Парад на доброволците”, който се провежда за втори път у нас с идеята организациите, работещи с доброволци, да се срещнат с млади хора, които биха работили за вълнуващи ги каузи и кампании. Организатор е сдружение “Диабет и пр едиабет”, а инициативата е част от проект за насърчаване на доброволчеството.  Изнесохме лекция на тема “Какво е да имаш бебе? – Бебето, бременността, развитие на детето, предотвратяване на ранни забременявания.”​

3. Финансов резултат – Приложен годишен финансов отчет на сдружението.

 

 

 

03.06.2014 г.                                       Зам. председател на УС на сдружение „Бебе и дете”:

гр. София                                           /Вероника де Буур/ ​

Ако намирате тази публикация за интересна и полезна, моля, споделете я с приятели. Нека стигне до повече хора, които имат нужда от нея. Благодарим ви!